Bijeenkomst Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV) 6 juni 2024

06 jun

AANMELDEN

Op 6 juni komt de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken bijeen op een nieuwe locatie: Antropia in Driebergen.

Als vanouds is er ruime aandacht voor Europese en nationale ontwikkelingen binnen het reguliere migratierecht. Arbeidsmigratie heeft de bijzondere aandacht in twee workshops. Ook zijn er workshops gewijd aan gezinsmigratie en nationaliteitsrecht. Daarnaast besteden we aandacht aan de nieuwe generatie vreemdelingenrechtjuristen met de bekendmaking van de winnaar van de jaarlijkse annotatiewedstrijd van SMN. 

Opening door dagvoorzitter
Mr. M.C.M. (Monique) van der Mark, advocaat bij Invictus advocatuur en bestuurslid Stichting Migratierecht Nederland

Plenair 
mr. dr. A. (Aniel) Pahladsingh (ministerie van SZW) en mr. drs. C.J. (Corrien) Ullersma (De Graaf aan de Kade advocaten) bespreken ontwikkelingen in het Europese migratierecht en gevolgen voor de Nederlandse rechtspraktijk    

Uitreiking Annotatieprijs 2024
mr. E.I. (Euredice) Terborg-Wijnaldum, rechter Rechtbank Noord-Holland, lid van de jury van de annotatieprijs

Workshops (eerste en tweede ronde)
1. Actuele ontwikkelingen in het nationaliteitsrecht

Em. prof. dr. G.R. (René) de Groot, emeritus hoogleraar rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht Universiteit Maastricht en hoogleraar privaatrecht Universiteit van Aruba 
Mr. E.A. (Elles) Besselsen, advocaat partner bij Everaert Advocaten
In deze workshop worden de actualiteiten in het nationaliteitsrecht bespreken, met name de rol van het evenredigheidsbeginsel in de naturalisatie- en optieprocedure. Het is vaste jurisprudentie dat het Nederlanderschap een zaak van groot gewicht is, dat de voorwaarden voor verkrijging van de Nederlandse nationaliteit limitatief zijn opgesomd in de RWN en dat daaronder niet is begrepen verkrijging door de werking van enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. Toch zien we vaker dat het evenredigheidsbeginsel een rol speelt in het nationaliteitsrecht of zou moeten spelen. In de workshop is aandacht voor verkrijging van het Nederlanderschap door erkenning, twijfel over identiteit en nationaliteit en bewijsnood en het optierecht na automatisch verlies van het Nederlanderschap en voor latente Nederlanders. 

2. Het -nog steeds- onbenutte potentieel van de Gezinsherenigingsrichtlijn
Mr. dr. G. (Gerrie) Lodder, universitair docent migratierecht Open Universiteit Heerlen
Dr. M.A.K. (Mark) Klaassen, universitair docent Instituut voor Immigratierecht, Universiteit Leiden
Na meer dan twintig jaar EU-Gezinsherenigingsrichtlijn ontdekken we nog steeds nieuwe manieren van hoe de Richtlijn kan worden gebruikt voor het verstevigen van het recht op gezinshereniging. Zeker in tijden waaronder dit fundamentele en essentiële recht onder politieke druk staat is het meer dan ooit nodig om samen te inventariseren hoe recente rechtspraak over deze Richtlijn zo effectief mogelijk kan worden ingezet. In de workshop komen verschillende aspecten over de werkingssfeer van de Gezinsherenigingsrichtlijn aan de orde. Het Hof van Justitie heeft in twee uitspraken bevestigd dat procedurele voorwaarden en de (beperkte) definitie van het gezin het nuttig effect van de bescherming die de Richtlijn biedt niet mogen ondermijnen. Daarnaast heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een belangrijke uitspraak gewezen over de betekenis van de horizontale bepalingen uit de richtlijn. In de workshop zullen we deze uitspraken bespreken en samen met de deelnemers brainstormen over hoe deze uitspraken in de praktijk kunnen worden ingezet.

3. Detachering van derdelanders
Mr. dr. D. (Dion) Kramer, universitair docent Vrije Universiteit Amsterdam
Mr. drs. I.B.L.H. (Imke) van Gardingen, promovendus VU (onderzoek naar de detachering van derdelanders) en jurist en beleidsadviseur FNV
Detachering van derdelanders binnen de Europese Unie is het onderwerp van de derde workshop. Steeds vaker worden derdelanders onder het vrij verkeer van diensten gedetacheerd naar andere lidstaten om daar te werken, waaronder Nederland. Deze ontwikkeling staat op gespannen voet met de regel dat lidstaten in beginsel zelf bepalen hoeveel migranten van buiten de EU worden toegelaten tot de nationale arbeidsmarkt. Bovendien brengt deze ontwikkeling arbeidsrechtelijk en vreemdelingenrechtelijk forse uitdagingen met zich mee. In de workshop wordt niet alleen het – grotendeels door het EU Hof ontwikkelde - juridisch kader uitgelegd, maar wordt ook ingegaan op detacheringsconstructies in de dagelijkse praktijk. Ten slotte wordt besproken of Nederland van gedetacheerde derdelanders die langer dan drie maanden in Nederland verblijven een verblijfsvergunning kan eisen. Deze zaak ligt momenteel voor bij het Hof van Justitie (C 540/22).

4. Arbeid als zelfstandige
Mr. T.E. (Thomas) van Houwelingen-Boer, advocaat partner Everaert advocaten
Mr. N.E.J. (Nils) Stiekema, medewerker behandelen en Ontwikkelen IND
Dhr. A.W. (Arno) van den Berg, medewerker behandelen en Ontwikkelen IND
In deze workshop gaan de sprekers vanuit de IND en de advocatuur in op verschillende vormen van verblijf als zelfstandige. Er zal aandacht zijn voor het wezenlijk Nederlands belang via het puntensysteem en start-upvergunningen. Ook zal gekeken worden naar de verdragen die het mogelijk maken als zelfstandige arbeid te verrichten, waaronder het handelsverdrag met het VK. Daarnaast gaan de sprekers in op de aanvraagpraktijk in brede zin.

Datum, tijd en locatie
Donderdag 6 juni 2024, 12.30 uur tot 17.35 uur (11.45 uur ontvangst met lunch en inschrijven, vanaf 17.35 borrel)
Congrescentrum Antropia in Driebergen, Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen 

Kosten
€ 388,96 leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken
€ 545,69 niet-WRV leden
(exclusief btw, inclusief lunch en reader)

Punten
4 PO NOvA

AANMELDEN