Bijeenkomst Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)

13 jun

AANMELDEN

Programma

Opening door dagvoorzitter
Mw. H.G.J. (Henny) van de Mortel, directeur Stichting Migratierecht Nederland

Plenair
Mr. A. (Annemarie) Hanje, agent EU-Hof bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, en mr. dr. J.B. (Jeremy) Bierbach, advocaat bij Franssen advocaten, bespreken belangrijke ontwikkelingen in het Europese migratierecht en de nationale rechtspraktijk.

Uitreiking van de SMN Migratie Annotatieprijs 2023
Mr. M.A.G. (Marcel) Reurs, advocaat partner Everaert Advocaten en voorzitter redactie JV

Er zijn twee rondes workshops:
Workshop 1. Arbeidsmigratie en handhaving
Mr. J. (Julien) Luscuere, advocaat te Rotterdam 
Dhr. L.G.M. (Leon) Bruijnen, specialistisch inspecteur, Inspectie SZW, Ministerie van Sociale Zaken

Hoewel arbeidsmigranten in theorie beschikken over dezelfde rechten en bescherming als andere werknemers in Nederland, hebben zij in de praktijk vaak een zwakke positie. Of het nu om Oost-Europese uitzendkrachten gaat die onbegrijpelijke loonstrookjes ontvangen en worden onderbetaald, kennismigranten die zonder ontslagregeling aan de kant worden gezet, of illegale arbeidskrachten die worden uitgebuit, steeds weer komen misstanden terug. Arbeidsmigranten klagen immers weinig en staan al helemaal niet vooraan bij de vakbond of de rechter. 
Senior-arbeidsinspecteur Leon Bruijnen bespreekt in deze workshop over welke juridische middelen de overheid beschikt om misstanden en onregelmatigheden aan te pakken. En wat komt daar in de praktijk van terecht? Arbeids- en migratierechtadvocaat Julien Luscuere zet de juridische mogelijkheden voor arbeidsmigranten op een rijtje. Wat kunnen zij zelf doen om hun rechten af te dwingen? De praktijk staat centraal in de workshop, met een aantal boeiende casussen en veel ruimte voor discussie met de deelnemers.

Workshop 2. De belangenafweging bij toetsing aan artikel 8 EVRM
Mr. drs. C.J. (Corrien) Ullersma, advocaat Van der Woude De Graaf Advocaten
Dr. M.A.K. (Mark) Klaassen, universitair docent Instituut voor Immigratierecht, Universiteit Leiden

In de workshop over artikel 8 EVRM gaan advocaat Corrien Ullersma en universitair docent Mark Klaassen het gesprek aan met de deelnemers over hoe invulling kan en moet worden gegeven aan de verschillende factoren die een rol spelen in de belangenafweging die moet worden gemaakt bij toetsing aan artikel 8 EVRM. In de afgelopen jaren is het zwaartepunt van toetsing aan artikel 8 EVRM verschoven van de vaststelling van gezinsleven naar de belangenafweging. Veel vaker dan voorheen moet de IND een inhoudelijke belangenafweging maken tussen het belang van de referent en zijn gezinsleden aan de ene kant en het belang van de staat aan de andere kant. Zowel welke factoren er aan beide kanten moeten worden betrokken in de belangenafweging en hoe veel gewicht hier aan moet worden toegekend blijft diffuus in rechtspraak en beleid. De workshop is erop gericht om hier over te discussiëren met als doel om handvaten te bieden over hoe je de belangenafweging kunt insteken. Factoren uit de belangenafweging waar in ieder geval op in zal worden gegaan, zijn het bestaan van objectieve en subjectieve belemmeringen, de (medische) omstandigheden waaronder een strafbaar feit is gepleegd en het belang van het kind. Ook wordt besproken hoe het belang van de staat kan en moet worden geconcretiseerd in de belangenafweging.

Workshop 3. De nieuwe wet vaststellingsprocedure staatloosheid
Dr. mr. C.(Caia) Vlieks, universitair docent Staatsrecht, Universiteit Utrecht, vml. programmamanager Institute on Statlessness and Inclusion
Prof. dr. mr. P.R. (Peter) Rodrigues, hoogleraar Immigratierecht, Europa Instituut, Universiteit Leiden

Deze workshop gaat in op de nieuwe vaststellingsprocedure staatloosheid, evenals de verruiming van het optierecht voor in Nederland geboren staatloze kinderen. Hierbij wordt aandacht besteed aan de inhoud van de nieuwe wet- en regelgeving, de voorziene wijzigingen en werking in de praktijk, evenals zorg- en aandachtspunten. Er wordt gekeken naar toezeggingen gedaan rond de werking van de nieuwe vaststellingsprocedure tijdens het wetgevingsproces, bijvoorbeeld ten aanzien van het bewijzen van staatloosheid en de verhouding tot andere procedures. Tevens wordt aandacht besteed aan de uitspraak van het Mensenrechtencomité in de zaak van Denny Zhao en de relatie met het Kinderrechtenverdrag.

Workshop 4. Afhankelijk verblijfsrecht
Prof. dr. mr. B. (Betty) de Hart, hoogleraar Transnationale gezinnen en migratierecht, Vrije Universiteit Amsterdam
Mr. E.E.M. (Eva) Bezem, advocaat, Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers

Uit een recent onderzoeksrapport van de Vrije Universiteit Amsterdam over de gevolgen van het afhankelijk verblijfsrecht blijkt dat huwelijksmigranten beperkt zijn in hun persoonlijke autonomie vanwege de afhankelijke aard van hun verblijfstatus. Dat is zeker zo in het geval van huiselijk geweld, maar in algemene zin heeft het afhankelijk verblijfsrecht een negatieve invloed op het welbevinden en zelfvertrouwen van huwelijksmigranten en de relatie met hun partner. 
In deze workshop wordt besproken tegen welke juridische problemen huwelijksmigranten aan kunnen lopen wat betreft hun verblijfsstatus en hoe deze te voorkomen of op te lossen zijn. Er wordt ingegaan op de vraag hoe te handelen wanneer een huwelijksmigrant zich meldt met problemen in de sfeer van persoonlijke autonomie of huiselijk geweld, waar het in de uitvoering van de IND mis kan gaan, en welke juridische argumenten tot nu toe onderbelicht blijven in de jurisprudentie over het afhankelijk verblijfsrecht, in het licht van internationaal en Europees recht.

Workshop 5. Openbare orde en terugkeerbesluiten
Mr. A. (Aniel) Pahladsingh, senior jurist Afdeling Juridische Zaken, ministerie van SZW en rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam
Mr. M.F. (Marq) Wijngaarden, advocaat Prakken d'Oliveira Human Rights Lawyers

Een terugkeerbesluit voor vreemdelingen die niet kunnen vertrekken, in ieder geval niet naar hun land van herkomst, omdat er een art. 4 Handvest/3 EVRM risico is, of omdat er medische beletselen zijn. In Nederland vinden we dat heel normaal: na een veroordeling van voldoende lengte volgt onvermijdelijk een terugkeerbesluit en een inreisverbod. Maar staat het Unierecht dat wel toe?
In deze workshop wordt, na een korte inleiding over het openbare ordebeleid in nationaal en Unierechtelijk perspectief met de verschillende openbare orde criteria, ingegaan op de combinatie van terugkeerbesluiten/inreisverboden en onuitzetbaarheid. Met name het arrest van het HvJEU van 24 mei 2023 in zaak C-663/21 zal daarbij bijzondere aandacht krijgen. 

Datum, tijd en locatie
Dinsdag 13 juni 2023, 12.30 uur tot 17.40 uur (12.00 uur ontvangst, inschrijven en lunch, vanaf 17.40 borrel)
Congres en Meeting Center Eenhoorn
Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH Amersfoort

Kosten
€ 353,60 leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken, met PO-punten
€ 496,08 niet-WRV leden
(exclusief btw, inclusief lunch en reader)

Punten
4 PO NOvA

AANMELDEN