Bijeenkomst Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)

13 dec

Digitale inschrijving is niet meer mogelijk. Inschrijven is nog wel mogelijk vóór aanvang van de bijeenkomst (van 12.00 – 12.30 uur) in de Eenhoorn te Amersfoort.

De WRV-bijeenkomst vindt ook deze keer weer plaats in De Eenhoorn in Amersfoort. Tijdens de bijeenkomst is er bijzondere aandacht voor het het 25-jarig jubileum van Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (JV), het tijdschrift met uitspraken en annotaties over het vreemdelingenrecht dat SMN in samenwerking met de Sdu uitgeeft.

De jubileumuitgave van JV zal worden gepresenteerd en een aantal auteurs zal dieper ingaan op het onderwerp van hun artikel daarin.
Daarnaast vertelt Kees Groenendijk over de kunst van het annoteren.

Programma

Opening door dagvoorzitter
prof. dr. Ashley Terlouw, hoogleraar Rechtssociologie en vaksectievoorzitter van de sectie Rechtssociologie/Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen, Voorzitter Commissie Meijers

Wat is het Nederlanderschap nog waard?
prof. dr. Hans Ulrich Jessurun d'Oliveira, emeritus-hoogleraar internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking, rechtsfilosofie, migratierecht en Europees recht, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam, Europees Universitair Instituut te Florence. Adviseur en naamgever van Prakken d‘Oliveira, Human Rights Lawyers. Publicist.
prof. dr. René de Groot, emeritus-hoogleraar rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht, Universiteit Maastricht en hoogleraar privaatrecht, Universiteit van Aruba

Nationaliteit is en blijft een juridisch ver­schijnsel dat telkens ontglipt als men er vat op probeert te krijgen. Het is al lang niet meer het uitsluitende recht van soeve­reine staten om te bepalen wie er tot hun staatsvolk gerekend worden; een kleurrijk netwerk van internationale regelge­ving en jurisprudentie bepaalt op soms ingrijpende manier mede wie er wel en niet bij ho­ren. Internationale gerechtshoven benaderen de nationaliteit ieder vanuit eigen gezichtspunten. Die verschillende uitgangspunten kunnen niet anders dan verschillende uitkomsten opleve­ren bij de omlijning van de nationaliteit.

Presentatie van jubileumuitgave JV en column: De kunst van het annoteren
mr. Marcel Reurs, advocaat partner, Everaert Advocaten en voorzitter redactie JV
prof. mr. Kees Groenendijk, emeritus-hoogleraar en oud-voorzitter Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen

Vreemdelingenrecht en evenredigheid 
mr. dr. Karen Geertsema, docent Rechtssociologie en Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen
mr. Jo-Anne Nijland, advocaat Robin Advocaten

De sprekers haken aan bij het artikel in het jubileumnummer van Diewertje van Kesteren en Henk Lubberdink:
De toetsing aan het evenredigheidsbeginsel is als gevolg van de Toeslagenaffaire in het brandpunt van de belangstelling komen te staan, ook in het vreemdelingenrecht. De auteurs gaan in op de toetsing aan het evenredig­heidsbeginsel in vreemdelingenzaken, maar vragen ook aandacht voor een belangrijk verschil tussen het wettelijk kader voor de toeslagen, zoals dat tot 2019 werd uitgelegd, en dat van de Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000).

Digitalisering 
mr. dr. Carolus Grütters, onderzoeker, Radboud Universiteit Nijmegen
Bij de introductie van de personal computer was het optimisme groot: de mogelijk­heden, zo werd gesteld, waren onbegrensd en de snelheid waarmee de vermeende oplossin­gen zouden worden gerealiseerd was groot. De auteur vestigt de aandacht op de vanzelfsprekendheid waarmee deze ontwik­kelingen werden begroet en het gemak waar­mee bezwaren onder het tafelkleed werden geveegd. Daarnaast schetst hij de problematiek van de kenbaarheid van juridische informatie.

Het belang van het kind bij gezinsmigratie - van niets naar iets beters
mr. Ciara Clerx, coördinerend specialistische adviseur, Immigratie en Naturalisatiedienst
dr. Mark Klaassen, universitair docent, Instituut voor Immigratierecht, Universiteit Leiden

Toen de eerste editie van de JV verscheen, speel­de het belang van het kind nog geen enkele rol in het vreemdelingenrecht. Sindsdien is bijna alles veranderd. Een onderwerp dat in de afgelopen vijf jaar volwassen is geworden, is de toetsing aan het belang van het kind. De auteurs onderzoeken hoe op een transparante en effi­ciënte manier aan het belang van het kind kan worden getoetst in een context waarin een belangenafweging moet worden gemaakt tus­sen het individuele belang van de aanvrager en het publieke belang dat gediend is met het voeren van een migratiebeleid. Zij bespreken dit vanuit verschillende perspectieven.
mr. Kissiwah Mireku, kinderrechter bij de rechtbank Amsterdam, zou bij dit onderwerp ook spreken, maar is helaas verhinderd.

Datum, tijd en locatie
Dinsdag 13 december 2022, 12.30 uur tot 17.35 uur (12.00 uur ontvangst met lunch en inschrijven, vanaf 17.35 borrel)
Congres en Meeting Center Eenhoorn
Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH Amersfoort

Kosten
€ 340,- leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken, met PO-punten
€ 477,- niet-WRV leden, met PO-punten
€ 350,- zonder PO-punten
(exclusief btw, inclusief lunch en reader)

Punten
4 PO NOvA