Bijeenkomst Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)

14 jun

AANMELDEN

Programma

12.00 uur Ontvangst, inschrijving en lunch

12.30 uur Opening door dagvoorzitter
mr. A.C.J. (Adriana) van Dooijeweert, raadsheer Gerechtshof in Den Haag, voorzitter Stichting Migratierecht Nederland

12.40 uur Plenair
Prof. dr. G.T. (Gareth) Davies, hoogleraar Europees recht aan de VU, richt zich op het toenemend gebruik van mensenrechten en het idee van ‘integratie’ bij het Hof van Justitie EU. Daarvoor bespreekt hij een vijftal relevante arresten over uiteenlopende situaties, van uitkeringen voor vreemdelingen zonder verblijfsrecht tot het intrekken van een beloofd paspoort. Ze hebben allemaal directe gevolgen voor de rechtspraktijk. Vervolgens bespreekt mr. drs. C. (Corrien) Ullersma, advocaat Van der Woude De Graaf Advocaten, de doorwerking van relevante Hof-arresten in de Nederlandse rechtspraktijk in het afgelopen jaar

14.15 uur Pauze        

14.45 uur Workshops (eerste ronde)

 1. Penitentiair recht     
  drs. R. (Revijara) Oosterhuis, Coördinator Meldpunt vreemdelingenbewaring, stichting LOS
  mr. F.W. (Frans-Willem) Verbaas, advocaat Collet advocaten
  Vreemdelingendetentie dient enkel ter fine van uitzetting, maar lijkt verdacht veel op strafrechtelijke vrijheidsontneming. Er zijn isoleercellen, handboeien, visitaties en lockdowns. Hoe ga je daar als advocaat mee om? Hoe werkt de beklagprocedure en wat doe je als je cliënt in hongerstaking gaat? En hoe ver mogen de beperkingen in de privacy gaan?
  Deze workshop biedt handvatten om te procederen bij de commissie van toezicht en de RSJ. Daarnaast bespreken de docenten de huidige Penitentiaire Beginselenwet en het wetsvoorstel Terugkeer en Vreemdelingendetentie. Ook lichten ze toe hoe het Meldpunt Vreemdelingendetentie cliënten en advocaten ondersteuning kan bieden
   
 2. Medische verblijfsgronden: actuele ontwikkelingen
  mr. M.J.M. (Marjon) Ristra-Peeters, advocaat BdSP Advocaten 
  mr. B.M. (Ben) Kristel, Senior adviseur Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
  Na enkele jaren met weinig nieuwe ontwikkelingen in de jurisprudentie over medische zaken, is er sinds vorig jaar weer meer te melden. Denk aan de prejudiciële vragen van de Vreemdelingenkamer Den Bosch, het arrest van de Grote Kamer van het EHRM inzake Savran, maar ook een wending in de jurisprudentie van de ABRvS wat betreft het aantonen van de identiteit en nationaliteit. Naast deze ontwikkelingen bespreken de docenten ook de uitdagingen ten aanzien van de bewijslast in medische zaken. 
  Uiteraard is er ruimte voor het inbrengen van eigen casussen. 
   
 3. Openbare Orde  
  mr. M.F. (Marq) Wijngaarden, advocaat Prakken d'Oliveira Human Rights Lawyers
  mr. A. (Aniel) Pahladsingh, senior jurist Afdeling juridische zaken bij het Ministerie van SZW 
  Vreemdelingen en openbare orde: een spannende combinatie. Was vroeger de glijdende schaal van art 3.86 Vb het enige leidende criterium bij verblijfsbeëindiging vanwege een strafblad, tegenwoordig zijn de Unierechtelijke actualiteits- en evenredigheidstoets minstens net zo belangrijk.Mr. A. (Aniel) Pahladsingh, senior jurist bij de afdeling juridische zaken bij het Ministerie van SZW (EU recht en internationaal recht)  
  In deze workshop worden de vreemdelingrechtelijk openbare orde regels op hoofdlijnen uiteen gezet en gaat u zelf aan de slag met een casus. Gaat de nieuwe evenredigheidstoets in het bestuursrecht ook dit onderdeel van het vreemdelingenrecht raken? Zelfs de docenten kennen niet alle antwoorden.
   
 4. Nationaliteitsrecht
  mr. drs. H. (Hermie) de Voer, advocaat partner Everaert Advocaten
  mr. J.C. (Johan) Sluymer, senior rechter Rechtbank Den Haag
  In deze workshop ligt de nadruk op de optieregeling en dan met name het Tjebbes-arrest en de betekenis daarvan in het Nederlandse nationaliteitsrecht en voor latente Nederlanders. De docenten bespreken de totstandkoming van het op 1 april 2022 ingevoerde optierecht bij automatisch verlies van de Nederlandse nationaliteit, de toepassing en uitvoering van dit optierecht, en de Europese evenredigheidstoets door het ministerie van Buitenlandse Zaken, de IND en de Rechtspraak. Ook wordt aandacht besteed aan het optierecht voor latente Nederlanders.
   
 5. Gezinsmigratie: gezinsleven tussen volwassenen en artikel 8 EVRM
  dr. M. (Mark) Klaassen, universitair docent Instituut voor Immigratierecht, Universiteit Leiden
  mr. H. (Heidi) Lichteveld, advocaat Advokatenkollektief OOST   
  Gezinsleven is een begrip van feitelijke aard dat moet worden beoordeeld aan de hand van hechte persoonlijke banden. In de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt er een categorisatie gemaakt in verschillende vormen van gezinsleven. Met enige vertraging druppelen de verschillende categorieën door in regelgeving, beleid en werkinstructies. De workshop gaat over de randjes van de verschillende categorieën. Wanneer is er nou sprake van gezinsleven in specifieke situaties tussen volwassenen?
  Eerst wordt ingegaan op het aantonen van gezinsleven tussen partners. Wanneer is een relatie ‘op één lijn te stellen met een huwelijk’? Onder welke omstandigheden twijfelt de staatssecretaris of er wel sprake is van een reële relatie en mag de staatssecretaris hiernaar onderzoek doen?
  Daarna worden situaties besproken waarbij voorheen sprake moest zijn van een meer dan gebruikelijke afhankelijkheid, maar nu niet meer. Wanneer is er tussen een ouder en een meerderjarig kind sprake van hechte persoonlijke banden? Hoe worden de voorwaarden voor toepassing van het jongvolwassenbeleid toegepast?
  De docenten bespreken deze onderwerpen aan de hand van casusposities.
   
 6. Middelenvereiste
  mr. M. (Marianne) Wiersma, advocaat Inigo advocaten
  mr. A.L. (André) de Mik, stafmedewerker juridische zaken, Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
  In deze workshop worden actuele ontwikkelingen besproken en toegelicht aan de hand van casusposities uit de koker van de IND.
  Aan de orde komen onder meer (afwijkende) inkomensbronnen, mogelijkheden met vermogen, en het duurzaamheidsvereiste. Verder bespreken de docenten de (deels) arbeidsongeschikte referent, de referent met asielstatus, en gevolgen van (tijdelijk) beroep op bijstand. Bij deze onderwerpen wordt toegespitst op de Richtlijnen 2003/86, 2004/38 en 2003/109, met de daarbij behorende recente jurisprudentie van het Hof van Justitie EU. Ook zal er aandacht zijn voor de gewobte werkinstructie 2021/7 en de mogelijkheden die de evenredigheids-uitspraak van de ABRvS van 2 februari 2022 kan bieden.

16.05 uur Pauze

16.20 uur Workshops (tweede ronde)

17.40 uur Einde programma - aansluitend borrel

Datum, tijd en locatie
Dinsdag 14 juni 2022, 12.30 uur tot 17.40 uur (12.00 uur ontvangst met lunch en inschrijven; 17.40 uur afsluiting en borrel)
Congres en Meeting Center Eenhoorn
Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH Amersfoort

Kosten
€ 340,-- leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken
€ 477,-- niet-WRV leden
(exclusief btw, inclusief lunch en reader)

Punten
4 PO NOvA

AANMELDEN