Jaarverslag 2019 - Inleiding

Stichting Migratierecht Nederland (SMN) stelt zich ten doel informatie over de rechtspositie van migranten beschikbaar te stellen aan rechtshulpverleners en andere belangstellenden, advocaten en andere juristen bij te scholen in het migratierecht en op te komen voor de rechtspositie van migranten in Nederland en de Europese Unie. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Zoals in eerdere jaren lag ook in 2019 de nadruk op hoogwaardige juridische informatievoorziening en deskundigheidsbevordering. Als kennismakelaar draagt SMN bij aan de kwaliteit van de rechtspleging ten aanzien van migranten. Vele praktijkjuristen en wetenschappers maken gebruik van de databank Migratieweb. In cursussen en bijeenkomsten en in de tijdschriften Asiel- & Migrantenrecht en Jurisprudentie Vreemdelingenrecht worden de ontwikkelingen in de regelgeving, de rechtspraak en het beleid op de voet gevolgd, geduid en becommentarieerd. Leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken kunnen bij de Vragendienst in individuele zaken advies inwinnen. 

SMN werkt samen met experts uit de advocatuur, wetenschap, rechterlijke macht, NGO’s en IND. Zij delen hun kennis, ideeën en vragen met SMN. Wij zijn onze docenten, sprekers, mede-uitgevers, redacteuren, auteurs en annotatoren zeer erkentelijk voor de samenwerking.

TERUG