Jaarverslag 2019 - Vragendienst

*Om de linken naar de artikelen te kunnen gebruiken, dient u ingelogd te zijn op Migratieweb. 
Bij de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV) aangesloten rechtshulpverleners kunnen zaak-gerelateerde vragen voorleggen aan de Vragendienst. Met de Vragendienst biedt Stichting Migratierecht Nederland (SMN) ondersteuning aan WRV-leden en voorziet zij deze van informatie inzake de rechtspositie van migranten. Dankzij de Vragendienst staat SMN in direct contact met de rechtspraktijk van advocaten, de Vragendienst vervult hiermee een belangrijke signaleringsfunctie. In 2019 waren bijna alle (junior) redacteuren betrokken bij de beantwoording van de vragen, daarnaast was ook Pieter Boeles, hoogleraar migratierecht, onderdeel van het team van vragen-beantwoorders.

Ontwikkelingen en resultaten
Zoals hierboven al genoemd, is een belangrijke functie van de Vragendienst het signaleren waar migratierechtadvocaten in de praktijk tegenaan lopen. Dit jaar kwam uit de Vragendienst naar voren dat rondom de Chávez-situatie nog veel vragen zijn. Ter illustratie, van de vragen die na 1 september binnen kwamen had één op de drie vragen betrekking op een Chávez-situatie. Andere voorbeelden van onderwerpen die dit jaar vaker voorbijkwamen, zijn: voortgezet verblijfsrecht na beëindiging van een relatie, verblijf bij Unieburger, verplaatsing van het hoofdverblijf, duurzaam verblijfsrecht, huwelijken en geldige aktes hiervan, bewijs(nood), openbare orde en het (licht) inreisverbod. In totaal zijn er in 2019 circa 150 vragen binnengekomen, een iets lager aantal dan vorig jaar, wat mogelijk te wijten is aan de lange zomerstop van de Vragendienst afgelopen jaar. Pieter Boeles schreef in 2019 een aantal uitgebreide adviezen in de vorm van een brief, deze hadden betrekking op openbare orde en het associatierecht, het driejarenbeleid en de stand-stillbepaling, verplaatsing van het hoofdverblijf, intrekking van een verblijfsvergunning regulier in verband met openbare orde en afwijzing van een aanvraag langdurig verblijf in geval van arbeidsongeschiktheid.
Ook in 2019 vormde een aantal casussen, die binnenkwamen bij de Vragendienst, het uitgangspunt voor de rubriek Vraag & Antwoord in de A&MR. Zo besprak Gerd Westendorp in de eerste editie van de A&MR in 2019 de vraag ‘Wanneer ben ik mijn Nederlanderschap verloren?’, naar aanleiding van een vraag die we binnen hadden gekregen bij de Vragendienst. In latere edities besprak Samira Bouddount de vraag of je zonder verblijfsvergunning een echtscheidingsverzoek in Nederland in kan dienen, Pieter Boeles de vraag ‘Kan zwangere derdelander-ouder na erkenning van de ongeboren vrucht door een Nederlander een beroep doen op het verblijfsrecht van Chávez-Vilchez?’ en Nadia den Ouden de vraag ‘Wat zijn de mogelijkheden van beroep op buitenschuldbeleid bij ontbreken positief zwaarwegend DT&V advies?’.
Dit jaar nemen wij afscheid van Pieter Boeles, die met ingang van 2020 al zijn juridische werkzaamheden neerlegt. Pieter Boeles is de afgelopen vier jaar intensief betrokken geweest bij het beantwoorden van de vragen, waarbij hij dikwijls meer dan de helft van de binnenkomende vragen voor zijn rekening nam. Naast mooie antwoorden resulteerde dit ook tot uitgebreide adviesbrieven die ter ondersteuning konden dienen bij de procedure voor de rechtbank en in een aantal verhelderende artikelen in de A&MR voor de rubriek ‘Vraag & Antwoord’.

TERUG