Jaarverslag 2020 - Commissie Meijers

De Commissie Meijers is een onafhankelijke commissie van deskundigen op het gebied van migratierecht, asielrecht, strafrecht, privacy en non-discriminatierecht. Stichting Migratierecht Nederland (SMN) ondersteunt de Commissie Meijers, zowel praktisch als financieel. De secretaris van de Commissie Meijers is onderdeel van het team van SMN. Hoewel de commissie haar eigen jaarverslag heeft, vinden wij het passend hier op te nemen wat ze op het gebied van migratierecht heeft gedaan.
De Commissie Meijers bestaat uit hoogleraren, onderzoekers, rechters en advocaten gespecialiseerd in verschillende Europeesrechtelijke onderwerpen. De commissie geeft commentaar en ongevraagd advies aan de Europese instellingen, de Nederlandse regering en het Nederlandse parlement. De commissie doet dit door zo vroeg mogelijk politici en beleidsmakers van een juridisch wetenschappelijk oordeel te voorzien. Uitgangspunt bij deze adviezen is de bescherming van fundamentele rechten en (grond)wettelijke principes.
In het jaar 2020 heeft de Commissie Meijers zich met haar commentaren en activiteiten weer ingezet voor de bevordering van respect voor mensenrechten, waaronder van asielzoekers en migranten.

In 2020 vonden twee belangrijke gebeurtenissen plaats op het gebied van het migratierecht: de reactie op het coronavirus enerzijds en het nieuwe Pact over asiel en migratie van de Europese Commissie anderzijds.

Coronacrisis
In maart 2020 schreef de Commissie Meijers een brief aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, mw. Broekers-Knol over de vervolgmaatregelen aanpak coronavirus (migratieketen). De Commissie wees op het risico van discriminatie ten opzichte van andere Nederlanders en op de juridische verplichtingen bij de registratie en opvang van asielzoekers.

Asiel- en Migratiepact
In september 2020 presenteerde de Europese Commissie een omvangrijk pact op het gebied van migratie en asiel. Het pact bevat een serie aan wetsvoorstellen en aanbevelingen om het Europees asiel- en migratierecht te hervormen. De Commissie Meijers heeft aan deze voorstellen uitgebreid aandacht besteed in een zestal notities. Daarnaast schreef de Commissie twee brieven aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vergaderingen over het Pact. De Commissie Meijers is blij dat de Europese Commissie een nieuwe poging doet om op dit terrein hervormingen door te voeren. Tegelijkertijd is de Commissie niet overtuigd dat het Pact in staat is om de tekortkomingen van het huidige EU-asielbeleid te verhelpen. Daarnaast zijn bepaalde aspecten van het Pact gevaarlijk vanuit het oogpunt van rechtsstatelijkheid en de bescherming van fundamentele rechten.
Op het gebied van reguliere migratie schreef de Commissie Meijers een notitie over de door de Europese Commissie aangekondigde strategie over de toekomst van Schengen. De Commissie Meijers doet aanbevelingen als het gaat om de herinvoering van grenscontroles en het Schengen Evaluatie Mechanisme.

Curaçao
De Commissie Meijers heeft zich ook over enkele andere onderwerpen uitgelaten in het jaar 2020. Zo schreef de Commissie begin 2020 een notitie over de asielprocedure op Curaçao. De Commissie Meijers concludeert dat deze asielprocedure geen aanspraak geeft op opvang, een verblijfstitel en andere sociaaleconomische voorzieningen. De procedure is op belangrijke onderdelen in strijd met artikel 3, 5 en 13 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

TERUG