Jaarverslag 2020 - Organisatie

Het bestuur van Stichting Migratierecht Nederland (SMN) bepaalt het beleid en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van het doel van de stichting. Het bestuur is onbezoldigd en bestaat uit ten minste vijf leden. Zij worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd. Het huidige bestuur wordt gevormd door:

 • mr. A.C.J. van Dooijeweert, voorzitter. Sinds 1 september 2015 is Adriana van Dooijeweert voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Hiervoor was zij onder meer voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken.
 • dr. ir. R.J. Dortland, algemeen bestuurslid. Rob Dortland is zelfstandig adviseur overheid-bedrijfsleven.
 • mr. J. Luscuere, secretaris. Julien Luscuere is advocaat bij Maes Law Rotterdam. Hij maakt deel uit van het bestuur op voordracht van de Specialistenvereniging migratierechtadvocaten (SVMA).
 • mr. M.C.M. van der Mark, algemeen bestuurslid. Monique van der Mark is advocaat bij Invictus Advocatuur in Goes.
 • E.J.W. Nissen LLM, algemeen bestuurslid. Ellen Nissen is promovenda bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij maakt deel uit van het bestuur op voordracht van de Commissie Meijers.
 • prof. mr. P.R. Rodrigues, algemeen bestuurslid. Peter Rodrigues is hoogleraar immigratierecht aan de Universiteit Leiden.
 • drs. A.R. Rotscheidpenningmeester. Ädwin Rotscheid is directeur Rechtsbestel bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
   

Werknemers
Het team van SMN werd eind 2020 gevormd door:

Zes juristen met een coördinerende/seniorfunctie

 
Twee juristen werkzaam bij de Commissie Meijers 

 • Mr. drs. Willem Hutten: secretaris
 • Tamara Karg LL.M: projectmedewerker (project 'Waken over de Rechtsstaat')


Een driekoppige ondersteuning bestaande uit: 

 • Ellie Spreeuw: secretaresse
 • Ritha van den Burg: secretaresse
 • Henny van de Mortel: directeur

In 2020 heeft een aantal personele wisselingen plaatsgevonden. We hebben afscheid genomen van de junior redacteuren Migratieweb Azar Eskandari en Dide Swarte en van de junior redactiesecretaris A&MR, Eva Berger en redactiesecretaris A&MR, Karen Geertsema. Ook de secretaris van de Commissie Meijers, Nejra Kalkan, is gedurende het jaar overgestapt naar een andere werkomgeving. In de loop van het jaar zijn de nieuwe secretaris, Willem Hutten en de projectmedewerker, Tamara Karg, in dienst getreden bij de Commissie Meijers.

Team
De medewerkers van SMN ontwikkelen de activiteiten en voeren die uit, onder leiding van de directeur. De secretaris en de projectmedewerker van de Commissie Meijers maken deel uit van het team en zijn formeel in dienst bij SMN, maar de functies worden gefinancierd uit de middelen van de Commissie Meijers en zij worden inhoudelijk aangestuurd door het dagelijks bestuur van die commissie.

Partners
Samenwerking met verschillende partners is voor SMN van groot belang. Behalve met vele experts uit het migratierecht werkte SMN inhoudelijk samen met VluchtelingenWerk Nederland (VWN) aan de A&MR en de Vragendienst. Het jurisprudentietijdschrift Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (JV) gaf SMN samen met de Sdu uit. SMN faciliteerde de secretaris en projectmedewerker van de Commissie Meijers en droeg opnieuw financieel bij aan het werk van deze expertgroep. Ook faciliteerde SMN wederom de Stichting Fonds Rechtsbescherming Immigranten (SFRI). De heer Gerd Westendorp is secretaris van de SFRI.

TERUG