Jaarverslag 2020 - Voorwoord

Het jaar 2020 stond wereldwijd in het teken van de Coronapandemie. Het virus, de verspreiding en de maatregelen hadden en hebben grote impact op iedereen en zeker ook op migratie en de daarbij behorende vraagstukken.

Ook voor Stichting Migratierecht Nederland was het een spannend jaar. De ledenaantallen en daardoor de inkomsten lopen al langere tijd gestaag terug waardoor we gedeeltelijk op onze reserve interen. Dit wordt met name veroorzaakt door de druk op de sociale advocatuur en het gebrek aan aanwas van jonge professionals. De Coronacrisis dreigde de financiële krapte in negatieve zin te versterken.
De uitdaging is voortvarend opgepakt met gelukkig een redelijk positief resultaat. Het is gelukt om, door een tomeloze inzet en flink wat creativiteit en flexibiliteit van het team, er in 2020 het best mogelijke van te maken. Thuiswerken met alleen online contact werd de maatstaf, hetzelfde werk werd met minder mensen verzet en er is een volledige ommezwaai van cursussen en bijeenkomsten op locatie naar volledig online onderwijs bewerkstelligd.

In 2020 zijn we gestart met het onderzoeken naar hoe we de sociale advocatuur beter kunnen ondersteunen. We hebben hiervoor nieuwe plannen ontwikkeld en hebben op onze WRV-bijeenkomst in december de discussie hierover gefaciliteerd. Verderop in dit jaarverslag kunt u meer lezen over de sociale advocatuur en onze plannen.

Tenslotte wil ik nog opmerken dat het ook in 2020 goed gelukt is een bijdrage te leveren aan de kennis van het migratierecht door:

  • kwalitatief hoogwaardige artikelen te publiceren in de A&MR;
  • zoveel mogelijk belangrijke uitspraken te voorzien van noten in de JV;
  • de vragen gesteld aan de Vragendienst zo goed mogelijk te beantwoorden; 
  • Migratieweb up-to-date te houden;
  • Cursussen (webinars) aan te bieden met uiteenlopende onderwerpen van belang binnen het migratierecht.

Mocht het jaarverslag aanleiding geven tot vragen of opmerkingen, dan verneem ik die graag. Ik wens u veel leesplezier.

Adriana van Dooijeweert
Voorzitter van het bestuur

TERUG