Jaarverslag 2021 - Asiel- en Migrantenrecht

Het tijdschrift
Asiel- & Migrantenrecht (A&MR) informeert over ontwikkelingen in het nationale en internationale migratierecht en aanverwante rechtsgebieden. A&MR biedt inzichten die direct toepasbaar zijn in de praktijk, overzichten op hoofdlijnen, reflectie en discussie. Stichting Migratierecht Nederland (SMN) en VluchtelingenWerk Nederland (VWN) geven het vakblad gezamenlijk uit. Het redactiesecretariaat is gevestigd bij SMN. De eindredactie geschiedt door Linus Hesselink. Dimitry de Bruin verzorgt de grafische vormgeving en Veldhuis Media BV drukt het tijdschrift.

Ontwikkelingen en resultaten in 2021
In 2021 verschenen tien afleveringen, waarvan één dubbelnummer, met in totaal 571 pagina’s. Bijna iedere aflevering bevatte een redactioneel, een kroniek, de rubriek ‘Vraag & Antwoord’, afwisselend verzorgd door VWN en SMN, de rubriek ‘Uitspraak uitgelicht’, de overzichten Beleid, Agenda en Literatuur en een column. De columns werden in 2021 verzorgd door promovendi en recent gepromoveerden.
De kronieken waren gewijd aan Europees asielrecht, vrijheidsontneming, inburgering, toelatingsgronden asiel (tweemaal), opvang, Dublin, sociale zekerheid en gezinshereniging. 
Er verschenen twee peer reviewed artikelen, de eerste over 8 EVRM privéleven en de tweede over bestuurlijke onpartijdigheid van IND-medewerkers in het asielproces, een afscheidsinterview van Ashley Terlouw, een boekbespreking, vier promotieverslagen, een verslag van een onderzoek voor het WODC over de veranderde beoordeling van bekerings- en lhbti-asielaanvragen, een overzicht van HvJ EU zaken, een drieluik van artikelen over nareis en een tweetal artikelen waar de onderwerpen werden aangehouden tegen de coronamaatregelen en de coronatijd. 

Voorts verschenen er 22 artikelen over uiteenlopende onderwerpen, exclusief de artikelen in (thema)nummer 6/7. Dit nummer had als thema ‘Uiteenlopende perspectieven’, waarmee de lezer een inkijkje werd gegeven in de wijze waarop in andere lidstaten migratierechtelijke uitspraken (zeven) van het Hof van Justitie van de EU worden geïnterpreteerd en geïmplementeerd. Zeven Nederlandse auteurs reflecteerden vervolgens in korte bijdragen op de gevolgen en het belang van die uitspraak voor Nederland, verschillen tussen Nederland en de andere lidstaat in de wijze waarop zij met de uitspraak omgaan en de mogelijke lessen die Nederland kan leren van ervaringen in de andere lidstaten. 

Website
De website asielenmigrantenrecht.nl is in 2021 opgeheven omdat deze ernstig verouderd was, in de oude vorm geen behoorlijk visitekaartje was voor A&MR en moderniseren veel tijd en geld zou kosten. 
De informatie is op de website van SMN geplaatst en wordt t.z.t. ook geplaatst op de website van VWN.

Redactie
Eind 2021 is Ashley Terlouw gestopt als voorzitter van de redactie. Deze functie wordt vanaf 1 januari 2022 overgenomen door Lieneke Slingenberg. Johan ten Berg heeft het voorzitterschap in het laatste kwartaal van 2022 waargenomen. 

In 2021 maakten deel uit van de redactie:

 • Ashley Terlouw, hoogleraar rechtssociologie, Radboud Universiteit Nijmegen (voorzitter)
 • Esther Wolthuis, SMN (redactiesecretaris)
 • Dana Baldinger, staatsraad, Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State
 • Johan ten Berg, senior adviseur, Directie Juridische Zaken, Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Karen Geertsema, universitair docent, Radboud Universiteit Nijmegen, Vaksectie Rechtssociologie en Migratierecht
 • Kees Groenendijk, emeritus hoogleraar rechtssociologie en oprichter Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Taco Groenewegen, universitair docent staats- en bestuursrecht, Universiteit van Amsterdam
 • Annelies Hoftijzer, advocaat, Hamerslag & Van Haren advocaten
 • Angelina van Kampen, consulent Asiel, afdeling Expertise, VWN
 • Edward van Kempen, advocaat, Pellicaan advocaten
 • Stefan Kok, docent HBO-Rechten, Hogeschool Leiden
 • Bram van Melle, advocaat, Everaert Advocaten
 • Helen Oosterom-Staples, universitair docent, Tilburg Law School, Department European and International Public Law
 • Lieneke Slingenberg, universitair hoofddocent migratierecht, Vrije Universiteit
 • Stijn Smulders, stafjurist, Rechtbank Den Bosch en rechter-plaatsvervanger, Rechtbank Limburg

In 2021 maakten deel uit van de redactieraad:

 • Tesseltje de Lange, hoogleraar Europees migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Hemme Battjes, hoogleraar migratierecht, Vrije Universiteit
 • Viola Bex-Reimert, universitair docent migratierecht, Rijksuniversiteit Groningen
 • Adriana van Dooijeweert, raadsheer, Gerechtshof Den Haag
 • René de Groot, emeritus hoogleraar rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht te Maastricht en hoogleraar privaatrecht Universiteit van Aruba
 • Elisabeth Pietermaat, advocaat - partner, Pels Rijcken
 • Judith Pieters, advocaat, Pieters Advocaten
 • Peter Rodrigues, hoogleraar Immigratierecht, Universiteit Leiden
 • Ben Vermeulen, lid van de Raad van State

De redactie leest kritisch mee en stelt kwaliteit boven kwantiteit, wat er een enkele keer toe leidt dat een concept-artikel niet wordt geplaatst. De samenwerking tussen auteurs, redactie en eindredactie heeft voortdurend de aandacht en verloopt over het algemeen goed. Redactieleden dragen bij aan de kopij door zelf te schrijven en auteurs te werven. De redactieraad kwam eenmaal bijeen en besprak de inhoudelijke en zakelijke resultaten met de uitgevers, redactie en eindredactie.

TERUG