Annotatiewedstrijd

(For English version, see below)

Jaarlijks kan Stichting Migratierecht Nederland, in samenwerking met Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (JV), een prijs uitreiken aan een student die een heldere en interessante annotatie heeft geschreven bij een aan het migratierecht gerelateerde uitspraak. De prijs is bedoeld ter aanmoediging van het kritisch bestuderen van rechterlijke uitspraken op het vlak van migratie.

Deelname aan de annotatiewedstrijd staat open voor alle studenten aan een Nederlandse universiteit of een buitenlandse universiteit, die zich in de masterfase van hun opleiding bevinden.

De annotatie moet betrekking hebben op een uitspraak van de Nederlandse rechter, het Hof van Justitie van de Europese Unie, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het Europees comité voor sociale rechten, het VN mensenrechtencomité, het VN Antifoltercomité of het VN comité voor de rechten van het kind. De geannoteerde uitspraak moet in het lopende of het vorige kalenderjaar zijn gedaan.

De annotatie moet goed gestructureerd zijn, inzicht geven in het belang van de uitspraak voor de rechtspraktijk en de uitspraak in de context plaatsen van (ontwikkelingen in) het betreffende rechtsgebied. De annotatie mag in het Nederlands of het Engels worden geschreven.

Annotaties kunnen van 1 januari t/m 15 november per mail worden ingezonden aan het secretariaat, via annotatiewedstrijd@stichtingmigratierecht.nl. Is de annotatie in het kader van een vak aan de universiteit geschreven en beoordeeld, dan moet dit in de begeleidende mail worden vermeld.

De inzendingen worden beoordeeld door een jury van drie personen, die als wetenschapper, advocaat, rechter of vanuit een andere functie over een brede kennis van het migratierecht beschikken. Ten minste één jurylid is tevens lid van de redactie van JV.

De prijsuitreiking vindt in december plaats. De beste annotatie wordt beloond met een bedrag van € 1.000 en zal worden gepubliceerd in het eerste nummer van JV van het volgende jaar. Deelnemers gaan akkoord met redactionele wijzigingen in hun annotatie voor evt. plaatsing in JV. Er kunnen ook een tweede en een derde prijs worden uitgereikt.

De annotatie kan worden gestuurd naar annotatiewedstrijd@stichtingmigratierecht.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Case Note Contest

Each year, The Dutch Association for Migration Law, in cooperation with Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (JV), can award a prize to a student who wrote a clear and interesting case note on a court ruling related to migration law. The aim of the price is to encourage critical reading of court rulings in the field of migration law.

The contest is open for all students who are studying at a Dutch University or a foreign university, as long as they are in their masters of their education.

The case note must comment on a court ruling of a Dutch court, The European Court of Justice, The European Court of Human Rights, The European Committee of Social Rights, The Committee Against Torture or the Committee on the Rights of the Child. The court ruling must be dated in the same year in which the contest is held, or the year prior to the year in which the contest is held.

The case note should be well-structured, and clarify the importance of the ruling for the current field of migration law. The case note should place the judgment in the context of the developments in the field of migration law. The case note must be written in Dutch or English.

The case note can be handed in between the 1st of January until the 15th of November, by sending it to the secretariat at annotatiewedstrijd@stichtingmigratierecht.nl. If the case note has been written for a university course and has been evaluated, this must be noted in the accompanying e-mail.

The entries will be judged by a jury of three experts in the field of migration, working as a judge, scientist, lawyer or in an other function. At least one member of the jury is part of the editorial board of JV.

The award ceremony will be in December. The winning annotation will be rewarded with €1.000,- and will be published in the first edition of JV in the following year. The participants agree with editorial changes if their annotation is published in JV. It is also possible that a second and third price is awarded.

You can send the annotation to: annotatiewedstrijd@stichtingmigratierecht.nl