Disclaimer

Op deze website is informatie te vinden over Stichting Migratierecht Nederland. Bij het samenstellen en verspreiden van die informatie is uiterste zorgvuldigheid betracht. Stichting Migratierecht Nederland kan echter niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze site. Stichting Migratierecht Nederland geeft nadrukkelijk geen enkele garantie betreffende de beschikbaarheid, compleetheid, actualiteit of betrouwbaarheid van de inhoud van deze site. Noch garandeert Stichting Migratierecht Nederland dat deze site ononderbroken, op tijd, veilig of foutvrij is en dat softwarefouten worden gecorrigeerd. Stichting Migratierecht Nederland is niet aansprakelijk voor enige door u of een ander geleden schade die een direct of indirect gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van deze site. Stichting Migratierecht Nederland wijst voorts iedere aansprakelijkheid af voor andere gevolgschade van welke aard dan ook, verband houdend met het gebruik van deze site. Verwijzingen naar andere websites die niet het eigendom zijn van Stichting Migratierecht Nederland zijn slechts opgenomen ter informatie. Stichting Migratierecht Nederland geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van die sites.

Het bekijken, downloaden, printen of anderszins gebruiken van de inhoud van deze site is alleen toegestaan voor informatiedoeleinden. Het is niet toegestaan de inhoud van deze site zelfstandig uit te geven of te distribueren, anders dan met de toestemming van Stichting Migratierecht Nederland. De inhoud van deze site mag op geen enkele wijze worden veranderd of aangepast.