Webinar Actualiteiten jurisprudentie Hof van Justitie EU (regulier)

23 apr

AANMELDEN WEBINAR

Dit webinar is bedoeld voor advocaten en andere praktijkjuristen die willen weten wat de implicaties voor de nationale rechtspraktijk zijn van recente arresten waarin het Hof van Justitie begrippen in EU-migratiewetgeving uitlegt. Welke onderwerpen aan bod komen, wordt bepaald door de uitspraken die het Hof van Justitie in het voorliggende jaar heeft gedaan. Geselecteerd wordt uit de jurisprudentie over het vrij verkeer van Unieburgers en hun gezinsleden (art. 20 VWEU, richtlijn 2004/38), de langdurig ingezetenen- en gezinsherenigingsrichtlijn, het Associatierecht EEG-Turkije, de Terugkeerrichtlijn en de regels inzake de buitengrenzen (Schengengrenscode en Visumcode). De arresten worden door de docenten besproken, in de context van eerdere uitspraken van het Hof van Justitie geplaatst en ingepast in het nationale rechtskader. 

Deze keer besteden de docenten onder meer aandacht aan de verwijzingsplicht van de nationale rechter (CILFIT II), art 20 VWEU (intrekking nationaliteit en de zorg voor een minderjarig kind als grondslag voor het verblijfsrecht en de uitbreiding van de Chavez-Vilchez-rechtspraak tot minderjarige Unieburgers die niet in de EU woonachtig zijn) en de implicaties van het zijn van een ‘familielid ten laste’ van een burger van de Unie als er na binnenkomst een uit de openbare kas gefinancierde uitkering wordt aangevraagd. Verder zal er aandacht zijn voor de positie van langdurig ingezetenen en het afzien van simultaan horen in gezinsmigratiezaken. Het recente Nordic-arrest waarin het Hof van Justitie onder meer duidelijkheid schept wanneer het reizen binnen de EU beperkt mag worden om de volksgezondheid te beschermen en hoe de controles op de naleving van dergelijke regels er uit moet zien, wordt ook behandeld. Verder is er aandacht voor de rechtspraak van het Hof van Justitie over medisch niet-uitzetbaren (het arrest Medisch Cannabis), en vluchtelingen van wie de verblijfsvergunning is introkken vanwege de openbare orde, maar die niet uitzetbaar zijn vanwege het non refoulement gevaar (arrest X.X.) en de vraag wat deze gedoogsituatie met zich meebrengt voor de vreemdeling. Ook wordt ingegaan op ontwikkelingen rond het inreisverbod en de Terugkeerrichtlijn.

Docenten
mr. dr. H. (Helen) Oosterom-Staples, senior onderzoeker en universitair docent Tilburg Universiteit
mr. dr. A. (Aniel) Pahladsingh, senior jurist, ministerie van SZW en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 

Datum en tijd
Dinsdag 23 april van 14.00 tot 16.15 uur en woensdag 24 april van 14.00 tot 16.15 uur. Dit webinar bestaat uit twee delen. Inschrijven is alleen voor de beide delen samen mogelijk. Het webinar wordt opgenomen, de opname is aansluitend nog twee weken beschikbaar voor de deelnemers. Als u verhinderd bent voor één van de delen, kunt u dit achteraf als video bekijken.

Kosten
€ 334,05 voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 356,94 voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief digitale reader

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academische professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Niveau***/specialisatie
4PO

Het certificaat met PO-punten wordt verstrekt na deelname aan het webinar én correcte beantwoording van de bijbehorende toetsvragen. De toetsvragen zijn een vereiste van de NOvA en de RvR.

Het live webinar wordt via Zoom aangeboden. Als u Zoom niet wilt of kunt gebruiken, is het ook mogelijk rechtstreeks vanuit uw browser verbinding te maken. Dit kan een beperkend effect hebben op de functionaliteiten van het webinar. 

AANMELDEN WEBINAR