Jaarverslag 2019 - Asiel- en Migrantenrecht

Het tijdschrift
Asiel- & Migrantenrecht (A&MR) informeert over ontwikkelingen in het nationale en internationale migratierecht en aanverwante rechtsgebieden. A&MR biedt inzichten die direct toepasbaar zijn in de praktijk, overzichten op hoofdlijnen, reflectie en discussie. Stichting Migratierecht Nederland (SMN) en VluchtelingenWerk Nederland (VWN) geven het vakblad gezamenlijk uit. Het redactiesecretariaat is gevestigd bij SMN. De eindredactie geschiedt door Linus Hesselink. Dimitry de Bruin verzorgt de grafische vormgeving en Veldhuis Media BV drukt het tijdschrift.

Ontwikkelingen en resultaten in 2019
2019 stond in het teken van de viering van de 10e jaargang van A&MR. Dit werd gevierd met een nieuwe lay-out en een symposium in juni, met als thema ‘met de kennis van nu’. In 2019 verschenen tien afleveringen, waarvan één dubbelnummer, met in totaal 475 pagina’s. Iedere aflevering bevatte een redactioneel, een kroniek, de rubriek ‘Vraag & Antwoord’, afwisselend verzorgd door VWN en SMN, de rubriek ‘Uitspraak uitgelicht’, de overzichten Beleid, Agenda en Literatuur en een column. Verschillende columnisten schreven over de rol van lokale actoren in het migratie- en integratierecht. De kronieken waren gewijd aan toelatingsgronden asiel (tweemaal), vrijheidsontneming, opvang van asielzoekers, verblijf op medische gronden, de Awb en het migratierecht en arbeidsmigratie. Er verschenen één opiniestuk en vier verslagen van een verdediging van een proefschrift en drie verslagen van een symposium. Voorts verschenen er 24 artikelen over uiteenlopende onderwerpen. Het themanummer was gewijd aan het A&MR-symposium ‘met de kennis van nu’. Alle redactieleden droegen hieraan bij, ofwel door een artikel ofwel door een korte column waarin zij terugblikten op een migratierechtelijk onderwerp. Aflevering 10 was gewijd aan het nationaliteitsrecht. Verschillende sprekers van de conferentie ‘Groot blijven in de Rijkswet op het Nederlanderschap’ werkten hun bijdrage om tot artikel.

Symposium ‘met de kennis van nu’
De redactie organiseerde een symposium ter gelegenheid van de tiende jaargang van A&MR. Verschillende sprekers was gevraagd ‘met de kennis van nu’ terug te blikken op een publicatie uit de eerste jaargang over de onderwerpen rechterlijke toetsing in asielzaken, het kinderrechtenverdrag, de terugkeerrichtlijn en inburgering. Na reactie van een uitgenodigde referent was er nog kort de tijd voor discussie. Het symposium vond plaats in het Muntgebouw in Utrecht en werd bezocht door ongeveer 80 personen.

In 2019 maakten deel uit van de redactie:

• Ashley Terlouw, hoogleraar rechtssociologie, Radboud Universiteit Nijmegen (voorzitter)
• Karen Geertsema, SMN en docent migratierecht Radboud Universiteit Nijmegen (redactiesecretaris)
• Eva Berger, SMN (junior redactiesecretaris)
• Dana Baldinger, staatsraad, Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State
• Johan ten Berg, senior adviseur, Directie Juridische Zaken, Immigratie- en Naturalisatiedienst
• Karina Franssen, senior juridisch adviseur, VluchtelingenWerk Nederland (tot juli 2019)
• Kees Groenendijk, emeritus hoogleraar rechtssociologie en oprichter Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen
• Taco Groenewegen, universitair docent staats- en bestuursrecht, Universiteit van Amsterdam
• Annelies Hoftijzer, advocaat, Hamerslag & Van Haren advocaten
• Edward van Kempen, advocaat, Pellicaan advocaten
• Stefan Kok, docent HBO-Rechten, Hogeschool Leiden
• Bram van Melle, advocaat, Everaert Advocaten
• Helen Oosterom-Staples, universitair docent, Tilburg Law School, Department European and International Public Law
• Lieneke Slingenberg, universitair hoofddocent migratierecht, Vrije Universiteit
• Stijn Smulders, stafjurist, Rechtbank Den Bosch en rechter-plaatsvervanger, Rechtbank Limburg

In 2019 maakten deel uit van de redactieraad:
• Tesseltje de Lange, hoogleraar Europees migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen
• Hemme Battjes, hoogleraar migratierecht, Vrije Universiteit
• Willem van Bennekom, auteur, voormalig advocaat en rechter
• Viola Bex-Reimert, universitair docent migratierecht, Rijksuniversiteit Groningen
• René de Groot, emeritus hoogleraar rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht te Maastricht en hoogleraar privaatrecht Universiteit van Aruba
• Gerrit Hoogvliet, staatsraad, Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State
• Mopje Melchers, advocaat, Melchers Advocaat
• Judith Pieters, advocaat, Pieters Advocaten
• Peter Rodrigues, universitair docent migratierecht, Universiteit Leiden
• Ben Vermeulen, lid van de Raad van State

De redactie leest kritisch mee en stelt kwaliteit boven kwantiteit, wat er een enkele keer toe leidt dat een concept-artikel niet wordt geplaatst. De samenwerking tussen auteurs, redactie en eindredactie heeft voortdurend de aandacht en verloopt over het algemeen goed. Redactieleden dragen bij aan de kopij door zelf te schrijven en auteurs te werven. De redactieraad kwam eenmaal bijeen en besprak de inhoudelijke en zakelijke resultaten met de uitgevers, redactie en eindredactie.

TERUG