Jaarverslag 2019 - Organisatie

Het bestuur van Stichting Migratierecht Nederland (SMN) bepaalt het beleid en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van het doel van de stichting. Het bestuur is onbezoldigd en bestaat uit ten minste vijf leden. Zij worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd. Het huidige bestuur wordt gevormd door:

 • mr. A.C.J. van Dooijeweert, voorzitter. Sinds 1 september 2015 is Adriana van Dooijeweert voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Hiervoor was zij onder meer voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken.
 • mr. J. Luscuere, secretaris. Julien Luscuere is advocaat bij Inigo Advocaten in Rotterdam. Hij maakt deel uit van het bestuur op voordracht van de Specialistenvereniging Migratierechtadvocaten (SVMA).
 • dr. ir. R.J. Dortland, algemeen bestuurslid. Rob Dortland is zelfstandig adviseur overheid-bedrijfsleven.
 • prof. mr. P.R. Rodrigues, algemeen bestuurslid. Peter Rodrigues is hoogleraar immigratierecht aan de Universiteit Leiden.
 • drs. A.R. Rotscheid, penningmeester. Ädwin Rotscheid is sinds 1 december 2019 directeur Rechtsbestel bij het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was hij directeur Bedrijfsvoering bij de Hoge Raad.
 • mr. dr. K.M. Zwaan, algemeen bestuurslid. Karin Zwaan is academisch coördinator van het Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen. Zij maakt deel uit van het bestuur op voordracht van de Commissie Meijers.

 

Werknemers
Het team van SMN werd eind 2019 gevormd door:

Vijf juristen met een coördinerende/seniorfunctie

 

Vijf junior redacteuren (grotendeels rechtenstudenten) 

 • Nadia den Ouden: junior redacteur Migratieweb en coördinator Vragendienst
 • Dide Swarte: junior redacteur Migratieweb
 • Azar Eskandari: junior redacteur Migratieweb
 • Esther Wolthuis: junior redacteur Migratieweb
 • Eva Berger: junior redactiesecretaris Asiel&Migrantenrecht

 

De secretaris van de Commissie Meijers 

 • Mr. Nejra Kalkan

 

Een driekoppige ondersteuning bestaande uit: 

 • Ellie Spreeuw: secretaresse
 • Ritha van den Burg: secretaresse
 • Henny van de Mortel: directeur

 

In 2019 heeft een aantal personele wisselingen plaatsgevonden. We hebben afscheid genomen van Eva Hilbrink als coördinator Vragendienst, Busra Acikgoz, Amber Vranken en Micha Jans als junior redacteuren, Pieter Boeles als vaste vragen-beantwoorder en Heleen de Jonge van Ellemeet als directeur van de stichting. In de loop van het jaar zijn in dienst gekomen: Chretienne Peeters als coördinator Migratieweb, Azar Eskandari, Esther Wolthuis als junior redacteuren, Eva Berger als junior redactiesecretaris Asiel- & Migrantenrecht, Ritha van den Burg als secretaresse en Henny van de Mortel als directeur.

Team
De medewerkers van SMN ontwikkelen de activiteiten en voeren die uit, onder leiding van de directeur. De junior redacteuren werken deels op oproepbasis. De secretaris van de Commissie Meijers maakt deel uit van het team en is formeel in dienst bij SMN, maar haar functie wordt gefinancierd uit de middelen van de Commissie Meijers en zij wordt inhoudelijk aangestuurd door het dagelijks bestuur van die commissie.

Partners
Samenwerking met verschillende partners is voor SMN van groot belang. Behalve met vele experts uit het migratierecht werkte SMN inhoudelijk samen met VluchtelingenWerk Nederland (VWN) aan de A&MR en de Vragendienst. Ook maakte SMN gebruik van de ICT van VWN. Het jurisprudentietijdschrift Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (JV) gaf SMN samen met de Sdu uit. In september 2019 hebben we samen met de SVMA een themabijeenkomst Nationaliteitsrecht georganiseerd. Deze bijeenkomst vond plaats in Antwerpen, als signaal van onze internationale ambities, en werd goed bezocht. SMN faciliteerde de secretaris van de Commissie Meijers en droeg opnieuw financieel bij aan het werk van deze expertgroep. Ook faciliteerde SMN wederom de Stichting Fonds Rechtsbescherming Immigranten (SFRI). De heer Gerd Westendorp is als secretaris van de SFRI toegetreden.

TERUG