Jaarverslag 2019 - Voorwoord

Ook in 2019 was migratie met de daarbij behorende vraagstukken een onderwerp dat veel en prominent aandacht kreeg in het nieuws en in de politieke en maatschappelijke discussie. Op het gebied van de rechtspraak en de wetenschap zijn er dit jaar belangrijke ontwikkelingen geweest.
In dit jaarverslag beschrijven we de activiteiten van Stichting Migratierecht Nederland (SMN) waarbij we ingaan op de belangrijkste ontwikkelingen in de rechtspraak, wetgeving en beleid op het gebied van het vreemdelingenrecht.

De sociale advocatuur liet van zich horen in verband met de al jaren achterblijvende tarieven. In november 2019 werden de tarieven verhoogd via een overbruggingsmaatregel. De beoogde herziening van de gefinancierde rechtsbijstand, waarbij de rechtsbijstand uit de eerste fase van de asielprocedure gehaald wordt, is tot teleurstelling van de rechtshulpverleners op dit terrein niet van de baan.

SMN heeft zich in 2019 vooral gericht op haar rol om de professionele kwaliteit van rechtshulpverleners en andere professionals in het vreemdelingenrecht te bevorderen. Dit jaarverslag geeft een beeld van die activiteiten, die vooral bestaan uit het ter beschikking stellen van vakinhoudelijke informatie, maar ook uit het organiseren van cursussen en andere bijeenkomsten, waar de doelgroep elkaar ontmoet voor scholing, onderlinge discussie en netwerken.
In het afgelopen jaar heeft SMN ook een aantal nieuwe activiteiten opgepakt:

  • In samenwerking met Boom Juridische Opleidingen heeft SMN een tweetal videocursussen ontwikkeld. In de loop van 2020 zal dit aanbod worden uitgebreid.
  • Onder de vlag van het vakblad Jurisprudentie Vreemdelingenrecht hebben we dit jaar voor het eerst de Annotatiewedstrijd georganiseerd. De wedstrijd is bedoeld voor studenten ter aanmoediging van het kritisch bestuderen van rechterlijke uitspraken op het vlak van migratie en het aanboren van nieuw (schrijf)talent.
  • Voor het eerst in haar bestaan organiseerde SMN een voorlichtingsbijeenkomst voor leden van de Eerste en Tweede kamer in Den Haag.

 Naast de WRV-bijeenkomsten en cursussen vonden er in 2019 twee succesvolle symposia plaats:

  • De redactie van Asiel & Migrantenrecht (A&MR) organiseerde het symposium ‘met de kennis van nu’ ter gelegenheid van de tiende jaargang van A&MR. Verschillende sprekers was gevraagd ‘met de kennis van nu’ terug te blikken op een publicatie uit de eerste jaargang.
  • In september vond 'Groot blijven in de RWN', een conferentie over het nationaliteitsrecht, plaats in Antwerpen. SMN organiseerde deze bijeenkomst in samenwerking met de SVMA en Everaert Advocaten.

Mocht het jaarverslag aanleiding geven tot vragen of opmerkingen, dan verneem ik die graag. Ik wens u veel leesplezier.

Adriana van Dooijeweert
Voorzitter van het bestuur

TERUG