Jaarverslag 2020 - Vragendienst

Dienstverlening
Bij de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV) aangesloten rechtshulpverleners kunnen zaakgerelateerde vragen voorleggen aan de Vragendienst. Met de Vragendienst biedt Stichting Migratierecht Nederland (SMN) ondersteuning aan WRV-leden en voorziet zij deze van informatie inzake de rechtspositie van migranten. Dankzij de Vragendienst staat SMN in direct contact met de rechtspraktijk van advocaten, de Vragendienst vervult hiermee een belangrijke signaleringsfunctie. Sinds 2020 zijn er ook andere abonnementsvormen bij SMN, die het voor professionals mogelijk maken vragen te stellen omtrent het Migratierecht. In 2020 waren bijna alle redacteuren betrokken bij de beantwoording van de vragen. De beantwoording van vragen kwam in 2020 een paar keer in de knel. De voornaamste oorzaak hiervan was dat er binnen het team te weinig tijd was om alle vragen binnen een termijn van vijf werkdagen te kunnen beantwoorden.

Ontwikkelingen en resultaten
In totaal kwamen ongeveer 145 vragen binnen bij de Vragendienst, dit aantal ligt ongeveer gelijk aan het aantal vragen het jaar ervoor. Vragen die in de zomer- dan wel de winterstop zijn gesteld, zijn niet meegerekend. Zoals hierboven al genoemd heeft de Vragendienst een belangrijke signaleringsfunctie. Door de verschillende onderwerpen die aan bod komen in de vragen, ontstaat bij de Stichting een goed beeld over wat er speelt in de praktijk van advocaten en professionals. Zoals voorgaande jaren, blijkt dat er ook dit jaar nog onduidelijkheid is over het onderwerp Chavez. Eén op de vier à vijf vragen die in 2020 binnen zijn gekomen, had betrekking op dit onderwerp. Wel is er een verschuiving te zien; steeds meer vragen hebben betrekking op het onderwerp Chavez en het verkrijgen van een duurzaam verblijfsrecht en hoe het verkrijgen dan wel hebben van een verblijfsrecht op grond van Chavez zich verhoudt tot het verkrijgen dan wel hebben van een ander verblijfsrecht. Een ander onderwerp waar veel vragen over zijn binnengekomen in 2020 is voortgezet verblijf na verbreking van de relatie met een Unieburger, derdelander of Nederlander. Ook kwamen Covid-19-gerelateerde vragen binnen. De meeste hiervan gingen over verkrijging van een visum kort verblijf, maar ook vragen over het niet langer voldoen aan de inkomenseis voor verlenging van de verblijfsvergunning ‘arbeid als zelfstandige’ kwamen voorbij. De migranten werkzaam in door Covid-19 hard getroffen sectoren kwamen in de problemen met hun verblijfsrecht.
In 2020 heeft een aantal teamleden een Vraag & Antwoord geschreven in het tijdschrift A&MR. Gerd Westendorp besprak in de eerste aflevering van 2020 de vraag ‘Kan mijn zoon in Nederland komen voetballen?’ en twee afleveringen later stond de vraag ‘Blijft ongehuwde en ongeregistreerde partner uit derdeland toegelaten na verbreking relatie met Unieburger?’ centraal in de Vraag en Antwoord van Tisanja Abali. In nummer 5 behandelden Esther Wolthuis en Nadia den Ouden samen de vraag of een beroep op economische corona-steunmaatregelen verblijfsrechtelijke gevolgen heeft voor derdelanders en in nummer 9 behandelde Chretienne Peeters de vraag ‘Kan een aanvraag visum kort verblijf ongemotiveerd worden afgewezen?’. 

TERUG