Jaarverslag 2021 Actualiteit: Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

*Om de linken naar ve-nummers of Migratieweb te kunnen gebruiken, dient u ingelogd te zijn op Migratieweb. Heeft u geen toegang dan kunt u een hier een proefaccount aanvragen. 

Nieuw in werking getreden
Op 1 juni 2021 traden de volgende wijzigingen aan de Vreemdelingencirculaire 2000 in werking. Er kwam een nieuwe paragraaf met als titel “Pilot ‘Arbeid als essentieel startup personeel’’’.
De volgende arbeidsmarktaantekening werd toegevoegd bij verlening van een verblijfsvergunning o.g.v. B5/2.1.6. Vc: ‘TWV niet vereist voor specifieke arbeid, andere arbeid toegestaan mits TWV is verleend’. En de toevoeging van de volgende arbeidsmarktaantekening voor een gezinslid van een essentieel personeelslid van een startuponderneming: ‘Arbeid vrij toegestaan. TWV niet vereist’ (ve21001572*) werd gedaan.

Wetswijzigingen
Toekomstbestendig arbeidsmigratiebeleid 
Het toekomstbestendig maken van de Wav heeft tot doel de regelgeving van toepassing te laten zijn bij zowel hoog- als laagconjunctuur. Dit bracht met zich dat het leveren van onvoldoende inspanningen om een vacature te vullen met prioriteitgenietend aanbod een facultatieve weigeringsgrond vormt, in plaats van een dwingende. Er werd dus ruimte gecreëerd om een belangenafweging te maken en werd de geldigheidsduur van de vergunning verlengd van één jaar naar maximaal drie jaar. 
Ook de rechtspositie van de arbeidsmigranten wordt verbeterd met dit wetsvoorstel. Enkel bedrijven met economische activiteiten krijgen een vergunning en de migranten moeten periodiek giraal betaald worden om onderbetaling tegen te gaan. Dit wetsvoorstel treedt in werking op 1 januari 2022 (ve21003063*). Zie voor een kritische analyse van het voorstel T. de Lange in A&MR 2021/4 (ve21001292*).

Aziatische horeca
Naar aanleiding van gerapporteerd misbruik van de regeling voor de tewerkstelling van koks in de Aziatische horeca komt paragraaf 19a van de RuWav per 1 januari 2022 te vervallen. Het vervallen van deze paragraaf heeft invloed op vreemdelingen die nog niet in Nederland in dienst zijn als kok in de Aziatische horeca. Deze vreemdelingen dienen terug te vallen op de algemene regels vastgelegd in de Wav (Staatscourant, ve21003019*). 

Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (RuWav 2022)
De Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen in combinatie met de wijziging Wav en het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen worden samengevoegd tot een geheel nieuwe regeling, de Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (RuWav 2022), om duidelijkheid en zekerheid voor gebruikers te bewerkstelligen. Deze regeling treedt in op 1 januari 2022 (ve21003399*). 

Jurisprudentie
De belangrijkste uitspraken van dit jaar betreffende de Wav gaan allemaal over het referentschap. Rechtbank Arnhem besloot tot intrekking van het erkend referentschap van een au-pairbureau vanwege een schending van de zorgplicht (JV 2021/192, ve21002609*). Bram van Melle schreef een noot bij twee uitspraken van de Afdeling over de evenredigheidstoets van boetes o.g.v. art. 5:46 Awb en over de cumulatie van boetes en de mogelijke strijdigheid met het ne bis in idem beginsel. Hij concludeert dat er eerder tot matiging van de boete wordt overgegaan wanneer de werkgever in staat is te concretiseren waarom niet aan de norm is voldaan (JV 2021/218 nt A.M. van Melle, ve21002636*). Rechtbank Den Haag oordeelt dat de eis van de referentverklaring een zelfstandige afwijzingsgrond kan vormen, ook als de vreemdeling ‘arbeid vrij’ is. 
Tesseltje de Lange bepleit in haar noot bij deze uitspraak dat we hier te maken hebben met botsende normen van de Wav en de Vreemdelingenwet. Zij stelt dat dit aanleiding geeft voor het stellen van prejudiciële vragen over dit onderwerp (JV 2021/241, ve21002980*). 

TERUG