Jaarverslag 2021 - Commissie Meijers

De Commissie Meijers is een onafhankelijke commissie van deskundigen op het gebied van migratierecht, asielrecht, strafrecht, privacy en non-discriminatierecht. Stichting Migratierecht Nederland (SMN) ondersteunt de Commissie Meijers, zowel praktisch als financieel. De secretaris van de Commissie Meijers is onderdeel van het team van SMN. Het eigen jaarverslag 2021 van de Commissie Meijers is vanaf maart 2022 te vinden op de website van de Commissie Meijers
De Commissie Meijers bestaat uit hoogleraren, onderzoekers, rechters en advocaten gespecialiseerd in verschillende Europeesrechtelijke onderwerpen. De commissie geeft commentaar en ongevraagd advies aan de Europese instellingen, de Nederlandse regering en het Nederlandse parlement. De commissie doet dit door zo vroeg mogelijk politici en beleidsmakers van een juridisch wetenschappelijk oordeel te voorzien. Uitgangspunt bij deze adviezen is de bescherming van fundamentele rechten en (grond)wettelijke principes.

In het jaar 2021 heeft de Commissie Meijers zich met haar commentaren en activiteiten weer ingezet voor de bevordering van respect voor mensenrechten, waaronder van asielzoekers en migranten. 2021 was ook het jaar dat de Commissie Meijers is begonnen om actief te focussen op de rule of law. Met het 3-jarige project “Waken over de rechtsstaat in Europa” kiest de Commissie Meijers bewust voor een thematische focus op de rechtsstaat op nationaal en Europees niveau. Kern van het project is het adresseren van de schendingen van de rechtsstaat in Europese lidstaten als Polen en Hongarije enerzijds, en de rechtsstatelijke waarborgen van Europese Agentschappen (denk aan Frontex, Europol en Eurojust).  

Op het gebied van migratie en asiel was de Commissie Meijers met name actief ten aanzien van het EU Asiel- en Migratiepact. De Commissie Meijers was aanwezig bij verschillende hoorzittingen van nationale en Europese instanties om haar commentaren over het Pact toe te lichten. Daarnaast publiceerden wij enkele aanvullende commentaren over delen van het Pact, namelijk het Schengen Monitoring en Evaluatie Mechanisme, de Screening-Verordening, de Eurodac-Verordening en de ECRIS-TCN-Verordening. Voorts organiseerde de Commissie Meijers een conferentie over het versterken van de rechten van vluchtelingen in regionale landen van opvang. Deze conferentie, georganiseerd in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ging in op de juridische, politieke en beleidsmatige aspecten van vluchtelingenopvang in de regio. We zijn er trots op dat we erin geslaagd zijn zoveel belangwekkende en relevante sprekers samen te brengen over dit urgente onderwerp. 
Ook de subcommissies voor strafrecht, privacy en non-discriminatie hebben niet stilgezeten. Leden van de subcommissies schreven mee aan eerdergenoemde commentaren en spraken met belangrijke spelers in het veld, zoals Eurocommissaris Johansson, antiracisme coördinator van de Europese Commissie, Michaela Moua, de Nederlandse officier van het Europees OM, Daniëlle Goudriaan, en verschillende Europarlementariërs.

TERUG