Jaarverslag 2021 - Organisatie

Het bestuur van Stichting Migratierecht Nederland (SMN) bepaalt het beleid en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van het doel van de stichting. Het bestuur is onbezoldigd en bestaat uit ten minste vijf leden. Zij worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd. Het huidige bestuur wordt gevormd door:

 • mr. A.C.J. van Dooijeweert, voorzitter. Vanaf september 2021 is Adriana van Dooijeweert raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag. Tot aan september was zij 6 jaar voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens en daarvoor was zij onder meer voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken.
 • mr. M.C.M. van der Mark, algemeen bestuurslid. Monique van der Mark is advocaat bij Invictus Advocatuur in Goes. 
 • E.J.W. Nissen LLM, algemeen bestuurslid. Ellen Nissen is promovenda bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij maakt deel uit van het bestuur op voordracht van de Commissie Meijers. 
 • prof. mr. P.R. Rodrigues, algemeen bestuurslid. Peter Rodrigues is hoogleraar Immigratierecht aan de Universiteit Leiden.
 • drs. A.R. Rotscheid, penningmeester. Ädwin Rotscheid is directeur Rechtsbestel bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
 • mr. F. Ben-Saddek, algemeen bestuurslid. Fouad Ben-Saddek is advocaat bij Ben-Saddek Advocatuur. Hij maakt deel uit van het bestuur op voordracht van de Specialistenvereniging migratierechtadvocaten, SVMA.

Werknemers
Het team van de SMN werd eind 2021 gevormd door:

5 juristen met een coördinerende/seniorfunctie, 

 

2 juristen werkzaam bij de Commissie Meijers 

 • mr. Willem Hutten, secretaris
 • Tamara Karg LL.M, projectmedewerker (project ‘Waken over de rechtsstaat’)

 

een driekoppige ondersteuning bestaand uit secretariaat en directeur,  

 • Ellie Spreeuw, secretaresse
 • Ritha van den Burg, secretaresse en coördinator Vragendienst
 • Henny van de Mortel, directeur

Mr. Nadia den Ouden, coördinator Vragendienst, is aan het eind van 2021 overgestapt naar een andere werkomgeving. In de loop van het jaar zijn geen nieuwe medewerkers in dienst genomen. Meerdere studenten hebben stage gelopen. Zij hebben meegewerkt aan de productie van JV en op de redactie van Migratieweb. Bij de CM heeft een student stage gelopen, die aan het project ‘Waken over de Rechtsstaat’ werkte.

Team
De medewerkers van SMN ontwikkelen de activiteiten en voeren die uit onder leiding van de directeur. De secretaris en de projectmedewerker van de Commissie Meijers maken deel uit van het team en zijn formeel in dienst bij SMN, maar de functies worden gefinancierd uit de middelen van de Commissie Meijers en zij worden inhoudelijk aangestuurd door het dagelijks bestuur van die commissie.

Partners
Samenwerking met verschillende partners is voor SMN van groot belang. Behalve met vele experts uit het migratierecht werkte SMN inhoudelijk samen met VWN aan A&MR en de Vragendienst. Het jurisprudentietijdschrift JV gaf SMN samen met de Sdu uit. SMN faciliteerde de secretaris en projectmedewerker van de Commissie Meijers. Ook faciliteerde SMN wederom de Stichting Fonds Rechtsbescherming Immigranten. De heer Gerd Westendorp is secretaris van de SFRI. 

TERUG